NADİDE TALAY Gelecek yıl tutulacak ticari defterler ve tasdik zamanları
Yazı Detayı
10 Aralık 2020 - Perşembe 15:56 Bu yazı 4412 kez okundu
 
Gelecek yıl tutulacak ticari defterler ve tasdik zamanları
NADİDE TALAY
 
 
 
 
 
 
Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, tutulacak defterlerin açılış ve kapanış onayı hakkında, Defter beyan sisteminden ve e-defter sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler şöyledir: 
Mükellefiyete göre tasdik ettirilecek defterler (Gelir vergisi mükellefleri için); 
Bilanço esasına göre tutulacak defterler (Gerçek kişiler);
• Yevmiye Defteri
• Defteri Kebir
• Envanter Defteri
Kolektif ve Komandit Şirketler
• Yevmiye Defteri
• Defteri Kebir
• EnvanterDefteri
• Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)
İşletme Esasına Göre TutulacakDefter;
13.12.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 486 Seri numaralı genel tebliğine göre; İşletme Defteri Gelir İdares Başkanlığı web sayfası üzerinden; Defter - Beyan Sistemi’nde Elektronik ortamda tutulmaktadır.
Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;
13.12.2017 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu 486 Seri numaralı genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfası üzerinden; Defter - Beyan Sistemi’nde Elektronik ortamda tutulmaktadır.
Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler;
Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olunanların (çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir.
13.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 486 seri numaralı genel tebliğine göre; Çiftçi İşletme Defteri Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfası üzerinden; Defter - Beyan Sistemi’nde Elektronik ortamda tutulmaktadır.
Çiftçiler, diledikleri takdirde Çiftçi İşletme Defteri yerine Bilanço esasına göre de defter tutabilirler. (Gelir Vergisi Kanunu maddesi) 
Kurumlar Vergisi mükellefleri için; 
Anonim Şirketler
• Yevmiye Defteri
• Defteri Kebir
• EnvanterDefteri
• Damga VergisiDefteri
• Yönetim Kurulu KararDefteri
• PayDefteri
• Genel Kurul Toplantı ve MüzakereDefteri
Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari Defter Tebliği geçici madde 3/1)
Limited Şirketler
• Yevmiye Defteri
• Defteri Kebir
• Envanter Defteri
• Pay Defteri
• Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Limitet şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)
Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)
Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri hakkında açıklama:  (Bu defterin tutulması zorunlu değildir.) Bu defteri tutmak istemeyenler; Limitet şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limitet şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri detutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dâhil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.
Kooperatiflerin tutacağı defterler: 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.
• Yevmiye Defteri
• Defteri Kebir
• Envanter Defteri
• Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
• Yönetim Kurulu Karar Defteri
• Pay Defteri
Dernek ve Vakıfların iktisadi işletmelerinin tutacağı defterler: 
• Yevmiye Defteri
• Defteri Kebir
• Envanter Defteri
Diğer Defterler: 
(Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken defterler)
İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim işleri defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri, Ambar defteri, Anonim Şirketler ve Damga Vergisi için SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ tutmak zorundadır.
Defterlerin Tasdik Zamanı: 
Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:
Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için Aralık ayı sonuna kadar); 
Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
Anonim Şirketler, Limitet Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Kooperatiflerin İlk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilinde onaylatılacaktır.
Tasdik Yenileme (Ara Tasdik) : Vergi Usul Kanunu md. 222 ve Ticari Defter Tebliği madde 17-18)
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.
Ara Tasdik (Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler: 
• Yevmiye defteri, (Ara tasdik yapılmasan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.) 
• Defteri kebir
• Envanter defteri
• A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, 
• (Ara tasdik yapılmadan önce kapanış onayı yaptırılmasıgerekir.)
• Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri
Kapanış onayı (Tasdiki) yapılacak defterler (Türk Ticaret Kanunu Md 64/3,5)
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Ocak ayı sonu); Yevmiye Defteri (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için Haziran ayı sonu); Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin kapanış tasdiki yaptırılma. 
E-Defter Tutanlar; Yevmiye ve Defteri Kebir Dışındaki Defterleri Notere Tasdik Ettirecekler: E-Defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kâğıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.
E-Defter’e geçiş tarihleri: e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), Yukarıdaki hükme göre 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hâsılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler 01.07.2020 Tarihinde zorunlu olarak  e-faturaya geçeceği için 01.01.2021 Tarihinden itibaren E-Deftere geçmek zorundadır. (Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) ’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Md. 3.2.6.1.
Bağımsız denetime tabi olan şirketler 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren, e-Defter tutmaları zorunludur.
 
Etiketler: Gelecek, yıl, tutulacak, ticari, , defterler, ve, tasdik, zamanları, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı